Προϊόντα φυσικού αερίου

Έχουμε σχεδιάσει για εσάς προϊόντα φυσικού αερίου ώστε να καλύπτουν κάθε σας ανάγκη

Gas Home Plus

Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, δεσμεύσεις και όρια

Aυτόνομη θέρμανση με κυμαινόμενη χρέωση ενέργειας

Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής TTF  
Χωρίς δέσμευση συμβολαίου
Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή εξόφλησης

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Μηνιαίο Πάγιο (€)

Σ=X* TTF+Y5
 • 24μηνη συνδρομή: 99€
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ
 • Έκπτωση DUAL ENERGY -1€ επί του Μηνιαίου Παγίου ρεύματος, για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
 • Προϋπόθεση: οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
 • Η έκπτωση DUAL ENERGY 1€ στο Μηνιαίο πάγιο του ρεύματος αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου
 • Η ένταξη στο προϊόν GAS HOME PLUS προϋποθέτει την εξόφληση των λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
 • Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης
 • 24μηνη Συνδρομή: 99€
 • Άθροισμα Σ: Ορίζεται σαν το βασικό προβλεπόμενο Κόστος προμήθειας Φυσικού Αερίου που καταβάλει o Προμηθευτής για την αγορά της απαιτούμενης ποσότητας φυσικού αερίου από την χονδρική αγορά, με σκοπό την προμήθεια του πελάτη. Εκφράζεται σαν χρέωση €/kWh.
 • Συντελεστής Χ: ο συντελεστής Φαινόμενης Ποσότητας των Δικτύων Διανομής, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και αναπροσαρμόζεται βάσει σχετικών Αποφάσεων ΡΑΕ. Για το 2022 ο συντελεστής ορίζεται 1,006. Ο συντελεστής θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα όπως και η αντίστοιχη Απόφαση ΡΑΕ.
 • Τιμή TTF: όπου TTF για έναν Μήνα Αναφοράς Μ, ισούται με τον μέσο όρο των τιμών του προθεσμιακού προϊόντος του Μήνα Αναφοράς, όταν αυτός ο Μήνας εμπορεύεται στο TTF σαν Επόμενος Μήνας (“Front Month”). Ο μέσος όρος αναφέρεται στην μηνιαία έκθεση του ICIS “European Spot Gas Markets” στη στήλη “Heren Monthly Indices for TTF front month” την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα (Μ-1) από τον Μήνα Αναφοράς. Το TTF (Title Transfer Facility ή Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων) είναι μια πλατφόρμα χρηματοοικονομικών συναλλαγών φυσικού αερίου στην Ολλανδία. Η Ελληνική χονδρεμπορική αγορά αερίου, βασίζεται στις τιμές των προθεσμιακών προϊόντων φυσικού αερίου (παραγώγων) που εμπορεύονται στο TTF. Συνεπώς, οι τιμές των προθεσμιακών προϊόντων φυσικού αερίου του TTF, αντιπροσωπεύουν το κόστος αγοράς του φυσικού αερίου της Εταιρείας από την Ελληνική χονδρεμπορική αγορά.
 • Συντελεστής Υ: Ορίζεται από τη Εταιρεία ανά ημερολογιακό εξάμηνο και αναρτάται στην ιστοσελίδα. Αντιπροσωπεύει, εν είδη πρόβλεψης, τα υπόλοιπα κόστη προμήθειας φυσικού αερίου από την χονδρική αγορά, όπως το εμπορικό περιθώριο των Εισαγωγέων φυσικού αερίου, το κόστος Εξισορρόπησης κ.α. Τα κόστη αυτά προϋπολογίζονται από την εταιρεία και συνθέτουν τον συντελεστή Υ. Ο Συντελεστής δεν υπόκειται σε εκκαθάριση.

Για το Α’ εξάμηνο του 2022 ο συντελεστής Υ ορίζεται 0,004 €/KWh (4 €/MWh). 

 • Στη χρέωση ενέργειας δεν εφαρμόζεται Αναπροσαρμογή TTF.
 • Οι χρεώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.

Όχι, δεν υπάρχει καμία χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή.

Απαιτούνται περίπου 6-8 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης και εξαρτάται από τις διαδικασίες του ΔΕΔΔΗΕ

Gas Home Star

Με έκπτωση έως και 45%!

Αυτόνομη θέρμανση και εκπτώσεις έως και 45%

Έκπτωση συνέπειας 45% για DUAL ENERGY πελάτες
Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή εξόφλησης

Έκπτωση Συνέπειας με

DUAL ENERGY (-45%)

Έκπτωση Συνέπειας
(-40%)

0,027480,02998
 • Αρχική Τιμή 0,04997
 • Μηνιαίο Πάγιο 5,5€
 • Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αντιστοιχούν σε €/kWh
 • Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
 • Στο φυσικό αέριο:
  • ​Έκπτωση Συνέπειας με DUAL ENERGY -45% στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ (πελάτες DUAL ENERGY)
  • Έκπτωση Συνέπειας -40% στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας για πελάτες που δεν συνδυάζουν φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ
  • Οι δύο ανωτέρω εκπτώσεις Συνέπειας δεν συνδυάζονται μεταξύ τους
  • Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης Συνέπειας αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών φυσικού αερίου
 • Στο ρεύμα επιλέγοντας το POWER HOME STAR απολαμβάνετε:
  • Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -10% και
  • Έκπτωση Συνέπειας -35% με την εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών ρεύματος
 • Οι εκπτώσεις Συνέπειας υπολογίζονται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδονται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό
 • Οι εκπτώσεις ZeniΘ DUAL ENERGY ισχύουν εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) είναι ενεργές, ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο

 

 • Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες
 • Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή Αναπροσαρμογής TTF. Ο ακριβής προσδιορισμός αυτής επεξηγείται στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας.
 • Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου.
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.

Όχι, δεν υπάρχει καμία χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή.

Απαιτούνται περίπου 6-8 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης και εξαρτάται από τις διαδικασίες του ΔΕΔΔΗΕ

Gas Home Easy

Με 3 δωρεάν μηνιαία πάγια, κάθε χρόνο για νέες αιτήσεις

Απευθύνεται στους καταναλωτές με αυτόνομη θέρμανση

3 Δωρεάν μηνιαία πάγια, κάθε χρόνο για νέες αιτήσεις 
Ειδική προσφορά 25% για όλες τις νέες αιτήσεις
Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή εξόφλησης

Με έκπτωση DUAL + Ειδική προσφορά (-30%)

Με ειδική προσφορά 
(-25%)

0,029480,03158
 • Αρχική Τιμή 0,04211
 • Μηνιαίο Πάγιο 5€
 • Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αντιστοιχούν σε €/kWh
 • Η προσφορά «3 Δωρεάν Πάγια, κάθε χρόνο», αφορά νέες αιτήσεις και παρέχει δωρεάν τρία Μηνιαία Πάγια στην αρχή κάθε έτους και συγκεκριμένα των ακόλουθων σε σειρά μηνών της σύμβασης: 1ος, 2ος, 3ος, 13ος, 14ος, 15ος 
 • Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης

Στο φυσικό αέριο:

 • Η ειδική προσφορά -25% έκπτωση για νέες αιτήσεις και 3x Δωρεάν Πάγια, κάθε χρόνο, ισχύει για μέχρι 31/08/2022
 • Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -5%, με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου, συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ

Στο ρεύμα επιλέγοντας το POWER HOME MAX απολαμβάνετε:

 • Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -10% και
 • Έκπτωση Συνέπειας -20% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος
Οι εκπτώσεις ZeniΘ DUAL ENERGY ισχύουν εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) είναι ενεργές, ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο.
 • Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες
 • Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά 100€
 • Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή Αναπροσαρμογής TTF. Ο ακριβής προσδιορισμός αυτής επεξηγείται στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας. 
 • Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου.
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.

Όχι, δεν υπάρχει καμία χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή.

Απαιτούνται περίπου 6-8 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης και εξαρτάται από τις διαδικασίες του ΔΕΔΔΗΕ

Άλλαξε Φυσικό Αέριο @expertenergy

Εύκολα, με Ασφάλεια & Αξιόπιστα!

Ο πρώτος ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας στη χώρα

H ΖeniΘ δίπλα στον καταναλωτή από το 2000 με καινοτόμες & αξιόπιστες υπηρεσίες

Ολοκληρωμένη διαδικασία σύνδεσης

Με ασφάλεια & αξιοπιστία, εκπρόσωπος της expertenergy θα σας οδηγήσει με απλά και κατανοητά βήματα, μέχρι την ενεργοποίηση

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΕ!

  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
  και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας!


  Ναι


  Επικοινωνία με εκπρόσωπο και άλλαξε σε ΖeniΘ

  Εκπρόσωπος της expertenergy θα σας καλέσει χωρίς επιβάρυνση για τις καλύτερες προσφορές και την διαδικασία αλλαγής

   Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
   και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας!


   Ναι


   ΡΩΤΗΣΕ ΕΝΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ:

    2313 084 650

   EMAIL:

   Ζήτησε να σε καλέσουμε!

    Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
    και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας!


    Ναι